W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów TUTAJ

WARUNKI LICYTACJI

 1. Wzięcie udziału w Licytacji jako Licytant jest możliwe wyłącznie za pośrednictwem Serwisu Internetowego oraz po łącznym spełnieniu następujących warunków:
  1. aktywacji Konta
  2. wpłaty Wadium zgodnie z postanowieniami poniżej.
 2. Każdy Uczestnik przed przystąpieniem do Licytacji jest obowiązany do wpłaty Organizatorowi Wadium pod rygorem niedopuszczenia do Licytacji.
 3. Wysokość Wadium, którą powinien wpłacić Licytant określać będzie dla każdej Licytacji każdorazowo Opis Licytacji. 
 4. Wpłata Wadium nastąpi na rachunek bankowy Organizatora wskazany w Opisie Licytacji. Datą wniesienia Wadium jest wpływ środków na rachunek bankowy Organizatora.
 5. Wpłata Wadium jest warunkiem koniecznym i niezbędnym do dopuszczenia Uczestnika do udziału w Licytacji. Użytkownik, który nie wpłaci Wadium w wysokości, terminie oraz w sposób określony w Opisie Licytacji, nie zostanie dopuszczony do danej Licytacji, a w przypadku gdy jego Oferta została opublikowana dla danej Licytacji w ramach Serwisu Internetowego – zostanie z niej wykluczony, a jego Oferta zostanie odrzucona.
 6. Organizator może w całości zachować wpłacone przez danego Kupującego (tj. Uczestnika wygrywającego Licytację) Wadium jeżeli Kupujący uchyla się od zawarcia Umowy w terminie, o którym mowa w §7 ust. 2 Regulaminu.
 7. Kupujący może żądać zapłaty podwójnego Wadium albo naprawienia szkody w sytuacji, gdy Organizator uchyla się od zawarcia Umowy w terminie, o którym mowa w §7 ust. 2 Regulaminu.
 8. W przypadku, gdy dany Licytant nie wygra Licytacji (nie zostanie wyłoniony jako Kupujący) lub mimo wpłacenia Wadium nie bierze udziału w Licytacji (nie składa Oferty w Licytacji), kwota Wadium podlega niezwłocznemu zwrotowi na rzecz Licytanta, na rachunek bankowy wskazany przez Licytanta w formularzu Rejestracji.
 9. W razie unieważnienia Licytacji, Wadium podlega zwrotowi na rzecz wszystkich Licytantów zgodnie z ust. 8 powyżej, który stosuje się.
 10. W przypadku wygrania przez Kupującego Licytacji, wpłacona kwota Wadium polega zaliczeniu odpowiednio na poczet Zadatku lub Ceny sprzedaży (tj. w zależności od rodzaju Umowy, którą Kupujący zdecyduje się zawrzeć z Organizatorem zgodnie z §7 ust. 2 Regulaminu). 
 11. Licytant oświadcza, że składając Ofertę jest uprawniony oraz posiada możliwość zawarcia i wykonania Umowy z Organizatorem zgodnie ze złożoną przez siebie Ofertą.
 12. Kupujący (tj. Licytant, który wygrał Licytację) zobowiązuje się do:
  1. zawarcia Umowy w jednym z trybów wskazanych w §7 ust. 2 Regulaminu w terminie tam wskazanym;
  2. terminowej zapłaty Ceny sprzedaży i pozostałych ustalonych opłat.
 13. Użytkownik bierze udział w Licytacji po spełnieniu warunków wskazanych w §5 ust. 1 Regulaminu, poprzez zalogowanie przy użyciu swojego unikatowego Loginu i Hasła oraz złożenie Oferty w danej Licytacji.
 14. Przystępując do Licytacji, Licytant składa Ofertę, w której deklaruje kwotę Ceny sprzedaży, którą gotowy jest uiścić z tytułu nabycia Nieruchomości oraz ewentualnego wyposażenia / przynależności Nieruchomości w wypadku wygranej.
 15. Pierwsza Oferta złożona w ramach danej Licytacji przez pierwszego Licytanta opiewa na kwotę Ceny wywoławczej wskazaną w Opisie Licytacji. Następnie każda kolejna Oferta powinna opiewać na kwotę wyższą o co najmniej 1000,00 zł (słownie: tysiąc złotych i 00/100) od poprzedzającej Oferty (złożonej przez poprzedniego Licytanta), tj. minimalna Kwota postąpienia dla każdej Licytacji i w stosunku do każdej poprzedzającej Oferty wynosi 1000,00 zł (słownie: tysiąc złotych i 00/100).
 16. Z chwilą złożenia przez Licytanta Oferty, jego Oferta (wysokość zaoferowanej Ceny sprzedaży Nieruchomości) publikowana jest w ramach Serwisu Internetowego, w zakładce (podstronie) danej Licytacji (w ramach której została przez Licytanta złożona Oferta).
 17. Oferta złożona przez Licytanta wiąże go do czasu złożenia przez innego Licytanta Oferty z wyższą Ceną sprzedaży.
 18. Cena sprzedaży zawarta w Ofercie jest ostateczną ceną do zapłaty przez Kupującego z tytułu zawarcia Umów i może obejmować cenę sprzedaży Nieruchomości oraz cenę sprzedaży wyposażenia / przynależności Nieruchomości. Składniki Ceny sprzedaży oraz dokładny przedmiot Umowy, która ma zostać zawarta, określa każdorazowo Opis Licytacji.
 19. Dana Licytacja kończy się w przypadku upływu pełnych 24 (dwudziestu czterech) godzin od złożenia ostatniej Oferty i braku kolejnych postąpień w tym czasie (Chwila Zakończenia Licytacji). Zwycięzcą Licytacji jest Licytant, który zaproponował do tego czasu najwyższą Cenę sprzedaży.
 20. Kupujący zostanie poinformowany przez Organizatora o wygraniu Licytacji na adres e-mail wskazany w formularzu Rejestracji.
 21. Dana Licytacja może zostać odwołana przez Organizatora, gdy nie złożono żadnej Oferty w ramach danej Licytacji przez okres dłuższy niż 14 (czternaście) dni od Chwili Rozpoczęcia Licytacji w ramach Serwisu Internetowego.
 22. Dana Licytacja może zostać unieważniona przez Organizatora gdy Uczestnik lub inna osoba działająca w porozumieniu z Uczestnikiem wpłynęła lub próbuje wpłynąć na wynik Licytacji w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami.